Ledarskapsutveckling

ledarskaps-
utveckling

Ledarskapsutveckling

Vi arbetar med flera olika erkända ledarskapsprogram bland annat UL, IL, tillitsbaserat ledarskap. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens önskemål.

Utvecklingsprogram för chefer som arbetar direkt under verkställande direktör, kommundirektör, landstingsdirektör eller generaldirektör. Programmet ger kunskap om fronten inom forskningen (state-of-the-science) och den beprövade erfarenheten (state-of-the-art) vad gäller modeller och metoder avseende verksamhetsstyrning, omvärldsanalys, strategi, ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete på strategisk nivå. Programmet ökar också förmågan att leda förändringsarbete i komplexa organisationer. Utvecklingsprogrammet har en särskilt fördjupad inriktning på den personliga utvecklingen hos individen. Mod, viljekraft, energi och inre motivation är vägledande begrepp.

Ledarskap för Erfarna Chefer

Utvecklingsprogram för chefer med några års erfarenhet och som vill använda denna erfarenhet på ett effektivt sätt när du leder andra. Som ledare ansvara du ofta för att leda förändring och förnyelse i en utveckling som drivs i ett högt tempo. Din personliga ledarstil och dina värderingar påverkar dina medarbetare och därmed också resultatet i din organisation. Programmet leder till ökad medvetenhet och förmåga att leda och påverka i komplexa situationer. Du tränas i att hantera aktuella konkreta frågor och utmaningar. Du ökar Din insikt i ledarskapsprocessen, det organisatoriska samspelet och organisationens utveckling och förändring. Du utvecklar Din egen ledarstil och samspelet med andra och tränas i att göra medvetna val mellan olika handlingsvägar.

Ledarskap för nya chefer

Utvecklingsprogram för nya eller blivande ledare som ger grundläggande kunskaper i teoretiska modeller och metoder för ledarskap och praktisk träning i de väsentligaste chefs- och ledarskapsverktygen. Programmet ger också perspektiv på vad chefsrollen innebär och vad som förväntas av dig från såväl högre nivå som från din arbetsgrupp. Programmet tar upp vanliga dilemman och ger dig i en stabil grund för att ta dig an Ditt första chefsuppdrag.

När vi arbetar med ledarskapsutveckling behandlar vi vanligtvis:

 • motiv och drivkrafter i ledarrollen
 • organisationens och verksamhetens mål, krav och förväntningar
 • min personliga profil och mina styrkor och svagheter
 • olika roller i organisationen: chef, ledare eller expert
 • etik och moral i ledarskapet
 • ledarskapets integritet: att vara tydlig, hävda och stå upp för egna åsikter, sätta gränser och ställa krav
 • att hantera ledarskapets svåra utmaningar t.ex. konflikter
 • förmågan att coacha, inspirera, motivera, utmana och utveckla sina medarbetare
 • konsten att skapa fungerande grupper och lag
 • att gå från tankar och idéer till agerande och handling

Arbetssätt

Ledarutvecklingen anpassas efter det aktuella behov som finns:

 • vi anslår ett helhetsperspektiv där det operativa och strategiska ledarskapet kopplas till den verksamhet man är verksam i
 • vi arbetar med hårda och mjuka faktorer, med historien, nuet och framtiden.