Individuell handledning

Individuell handledning

Individuell handledning kan vara viktigt att ta till vid oförutsedda situationer. Det kan handla om konflikter på arbetsplatsen, något i privatlivet som påverkar arbetsförmågan eller ett behov av att få stöd i att möta förändringar. Vi agerar då som ett bollplank som tillsammans med personen utforskar olika handlingsalternativ för att lösa den uppkomna situationen.

Denna typ av handledning ger mervärde i form av större professionalitet och ökad kompetens. Individen ges möjlighet att diskutera och reflektera över olika frågor. Genom att integrera tidigare erfarenheter med nya situationer stärks förmågan att hantera komplexa situationer.

Detta leder till ökad självkännedom och medvetenhet hos individen. Individen får stöd med att hitta sina styrkor, vilket i sin tur gynnar arbetsplatsen.