Grupp- och teamutveckling

Grupp- och teamutveckling

Allt mer av vårt professionella arbete bedrivs inom ramen för olika grupper. Gruppen sätts samman utifrån olika syften och mål. Varje lag har sina egna unika förutsättningar och därför blir det avgörande att klarlägga gruppens syfte och uppgift, roller och arbetssätt.

Effektiva grupper kännetecknas oftast av att de arbetar systematiskt och metodiskt mot ett gemensamt mål där medlemmarnas olikheter används och koordineras till största möjliga effektivitet.
Våra utvecklingsprogram utgår från den situation som gäller där gruppen är verksam samt de situationer och utmaningar gruppen möter i sin vardag. Vi använder oss av tester, övningar och konkreta träningssituationer för att ge deltagarna möjligheter till insikter om sitt eget och andras bidrag i gruppen.

Utifrån gruppens mognad och syfte tas programmens mål och innehåll fram i samråd med ledningen. Vi använder oss av uppdragsgivarens verksamhetsplaner och vägleder och stöder gruppen för att finna en ändamålsenlig arbetsfördelning och kompletterande roller och utifrån dessa. Gruppen får konkret hjälp med att tydliggöra mål, ansvar, roller och att använda sig av medlemmarnas resurser på bästa sätt.

När vi arbetar med grupputveckling behandlar vi vanligtvis:

  • Gruppens mål och syfte
  • Gruppens medlemmar och de olika rollerna som finns/behövs?
  • Hur nyttjas medlemmarnas styrkor?
  • Hur fungerar och hur kan vi förbättra samarbetet och kommunikationen i gruppen
  • Hur kan vi öka gruppens kreativitet?
  • Hur arbetar vi problemlösande?

Arbetssätt

Grupputveckling anpassas efter varje grupps specifika situation och behov:

  • vi arbetar med det operativa och strategiska grupperspektivet, individens roll kontra övriga gruppmedlemmars,
  • gruppens effektivitet och struktur samt
  • förmågan till effektiv kommunikation och
  • samspelet i gruppen.