Att förena karriär med familj

Mellan en tredjedel och hälften av de kvinnor i USA som tjänar mer än 55 000$ per år skaffar sig aldrig barn. Detta dystra faktum har skapat en stor uppmärksamhet genom en undersökning av Sylvia Ann Hewlett. Hewlett har funnit att en stor majoritet av dessa kvinnor väldigt gärna vill ha barn, men att detta inte har gått att kombinera med en framgångsrik yrkeskarriär. Till skillnad från män i samma inkomstlägen, som vanligen har en fru som inte arbetar heltid, behöver de framgångsrika kvinnorna ofta även sköta huvuddelen av hushållsarbetet. Ungefär 40% av de framgångsrika kvinnorna ansåg till och med att deras män skapade mer hushållsarbete än vad de själva bidrog med. Hewletts undersökning visar att kvinnor och män med höga inkomster lever under skilda förutsättningar:

Huvudsakligt ansvar för barn och hushåll bland framgångsrika kvinnor och män:

kvinnor män

Hjälp med läxläsning 37% 9%

Tar ledigt när barnen blir sjuka 51% 9%

Organiserar aktiviteter för barnen 61% 3%

Städning 45% 5%

Matlagning 50% 9%

Matinköp 51% 7%

Obalansen mellan kvinnors och mäns arbetsinsatser i hemmet leder till en svår tidsbrist för kvinnor i karriären. Många kvinnoforskare har börjat att poängtera att det inte huvudsakligen är diskriminering på arbetsmarknaden som håller kvar kvinnorna i en andrahandsposition utan att det är deras dubbla börda att sköta hushåll och yrkesarbete som är den väsentligaste orsaken. Även om kvinnornas problem beror på en sned arbetsfördelning mellan män och kvinnor så var de kvinnorna som drabbades av skuldkänslor när deras tid inte räckte till. De bad ofta om ursäkt och såg sig som själviska för att de både ville göra karriär och bilda familj. Men för män är detta något självklart och inget att ursäkta sig för.

För att lösa de problem som kvinnor upplever med att förena karriär med familjeliv så behövs egentligen först och främst en förändring hos arbetsgivare och makar. Arbetsgivarna behöver bli generösare när det gäller att erbjuda kortare arbetsdagar, subventioner för hushållstjänster och att fortfarande betrakta småbarnsföräldrar som karriärämnen. På hemmafronten behöver makarna axla ett jämnbördigt ansvar för hushåll och barn. Men i väntan på dessa förändringar eventuellt slår igenom bör kvinnorna för sin egen skull också utveckla en strategi för balans mellan arbete och privatliv. Sylvia Ann Hewletts råd är följande:

Föreställ dig hur du skulle vilja ha ditt liv när du är runt 45 år. Tillhör du de runt 85% av de yrkesmässigt framgångsrika kvinnor som vill ha barn - börja då att planera och handla så snart som möjligt.

Finn en livspartner. Forskning visar att kvinnor har lättare att finna partners medan de är unga, under 35 år. För framgångsrika män har åldern ingen större betydelse och de kan ofta senare i livet finna en betydligt yngre livspartner.

Skaffa det första barnet före 35 års ålder. Därefter ökar risken för ofruktsamhet kraftigt. Och även om man lyckas få ett första barn är risken stor att man misslyckas att få ett andra barn.

Välj en yrkeskarriär där din arbetstid går att variera. Kvinnliga entreprenörer har större möjlighet att bestämma över sin arbetstid än advokater. Svårast i USA är det för kvinnor i storföretag och inom konsultbranschen.

Välj en arbetsgivare som vill hjälpa dig att finna en balans mellan arbete och familjeliv. För en del arbetsgivare är policies om övertidsarbete och anpassad arbetstid för småbarnsföräldrar legitima skäl för att finna balans, i andra organisationer är detta mest tomma ord.

Det Hewlett skriver är kanske egentligen inte så förvånande utifrån de kunskaper vi har om det moderna arbetslivets villkor och den rådande ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män för hem och hushåll. Hewletts främsta insats är att hon skildrar de svåra konsekvenser som kvinnor i karriären drabbas av till följd av föråldrade traditioner. Och visst är det förvånande att så lite görs för att komma tillrätta med de grundläggande problemen med tanke hur självklart det är att kvinnor bör samma möjligheter som män att forma sina liv.


Artikeln bygger på "Executive Women and the Myth of Having It All", av Sylvia Ann Hewlett, Harvard Business Review, April 2002.

För vidare läsning:
Sylvia Ann Hewlett (2002) Creating a Life: Professional Women and the Quest for Children.
Talk Miramax.

Ulla Eriksson (2000) Det mangranna sällskapet. Bokförlaget BAS, Göteborg.

Pia Höök (2001) Stridspiloter i vida kjolar. EFI, Stockholm.