Förändringsledarens fem roller (november 2001)

Jack Welch är förmodligen den mest betydelsefulla företagsledaren under det sena 1900-talet. Från att ha setts som en outsider och "bråkstake" (låt vara en framgångsrik sådan) fick han 1981 posten som VD för General Electric. Jack Welch initierade därefter en omfattande kulturförändring som i grunden förändrade det traditionella storföretaget. Utveckling & Inspiration beskriver hur Jack Welch förändrade General Electric framförallt genom att behärska fem olika ledarskapsroller.

Roll I: Entreprenören
Aldrig nöjd är ett måtto som har präglat Jack Welch. Inte så att han inte ger beröm åt goda arbetsprestationer eller firar framgångar, utan att han ständigt vill höja ribban och att hans ser dagens prestationer som otillräckliga i morgondagens konkurrens. Welch skriver mycket om vikten av "stretch goals", det vill säga mål som är ansträngande att uppnå.

I rollen som entreprenör ingår också att värdesätta nya initiativ, högt tempo i genomförandet och inte minst att medarbetare och chefer känner passion inför sina uppgifter. Jack Welch's första större erfarenhet som entreprenör var när han under 60-talet fick ansvaret för att kommersialisera en ännu inte färdigutvecklad plastprodukt. En del av det passionerade ledarskapet anser Welch bestå av att chefer inte får vara rädda för att engagera sig i den praktiska problemlösningen, att vid behov "get your hands dirty". Welch förespråkar att ett företag bör genomsyras av en entreprenörsanda där medarbetarna ständigt söker nya utmaningar genom att pröva saker som tidigare inte har gjorts.

 

Roll 2: Personalchefen
Jack Welch beskriver i boken sin huvudsakliga roll som VD att bemanna organisationen med de bästa cheferna, vilket innebär att han primärt ser sig som en personalchef. Tillsammans den faktiska personalchefen har han noga följt de 750 högsta chefernas utveckling. Jack Welch skriver att 75% av hans arbete har handlat om människor och 25% övrigt. Målet har varit att skapa "the best people factory in the world". För att nå detta mål har omfattande satsningar på rekrytering, utveckling och värdering genomförts. Jack Welch har målmedvetet försökt anställda personer med mycket energi, passion och integritet, personer som brinner för att få saker genomförda. Vad gäller utveckling så har General Electric satsat stora resurser på intern ledarskapsutbildning där Jack Welch har medverkat regelbundet som föreläsare. "Jag är egentligen en lärare" skriver han på ett ställe i boken. Slutligen är utvärdering en ständigt pågående process i GE. Alla chefer måste klassificera sina underställda enligt fördelningen "The top 20%, the vital 70% and the bottom 10%. De som hamnar i den sistnämnda kategorin tvingas oftast att sluta och Welch skriver att efter några år så hade detta system säkerställt att samtliga anställda i företaget höll hög klass. (På detta sätt kan dock inte företag i Sverige agera.)

Roll 3: Ledaren
Ett av Jack Welch's framgångsrecept är att han är mycket öppenhjärtlig och att han också vill och kräver att andra också skall vara det. Det är vanligt att både överordnade och underordnade är närmast överdrivet artiga mot varandra, t ex att en VD tackar för en intressant presentation även när fördraget varit urtråkigt eller att underställda säger att chefens idé var lysande även ifall de tycker motsatsen. Jack Welch värdesätter integritet mycket högt och han älskar konstruktiva konflikter där personer slåss för sina idéer och övertygelser även om han inte själv delar dem.

Jack Welch beskriver själv sin ledarstil som "hug and kick management" där han hela tiden ger en mycket rak feedback. Syftet med feedbacken är till stor del att stärka chefernas självförtroende, som han ser som en grundförutsättning för att de skall kunna sköta sina jobb. Welch emotionella ledarstil har också bidragit till att skapa och upprätthålla en personlig relation till de underställda cheferna. "Man giller inte alltid vad han säger, men det är tryggt att veta var han står" är vanlig åsikt blad de underställda cheferna.

Roll 4: Kommunikatören
Att vara VD innebar för Jack Welch inte så mycket att fatta en mängd beslut utan mer att kommunicera idéer till den övriga organisationen. Arbetet med GE.s kulturförändring innebar för Jack Welch del att han gång på gång fick återberätta framgångshistorier om enheter som han ansåg utgjorde föredömen för resten av företaget. Dessa berättelser var särskilt viktiga under början av 80-talet då Welch var en mycket kontroversiell ledare där många ansåg att de nedskärningar som han genomförde var helt felaktiga.

Jack Welch anser att företagskulturer är mycket betydelsefulla och att han som VD behöver arbeta mycket med att förändra dessa i enlighet med visioner och strategier. Avgörande för att förändra kulturer är att få med sig folk och då är övertygande berättelser helt överlägset dekret och maktspråk. VD:n får därvidlag till stor del rollen som kommunikatör.

Roll 5: Strategen
I likhet med de flesta andra framgångsrika företagsledare har Jack Welch varit lyckosam när det gäller att formulera och implementera en strategisk inriktning för sitt företag. För General Electrics del innebar detta att koncentrera verksamheten mot ett 10-tal verksamhetsområden där företaget var eller hade möjlighet att bli bland de två största i sin bransch. Det har också varit viktigt för Jack Welch att General Electric har styrka i distributionskanalerna och gentemot slutanvändarna, med sitt eget varumärke och gärna egna distributörer. Företaget har som ett led i sin kundfokusering också satsat mycket på servicemarknaderna genom att sälja paketlösningar och ta ett större ansvar för produkternas användning och skötsel än vad som varit gängse.

General Electric har också satsat mycket på outsourcing av mer perifera aktiviteter. Welch anser att vad han kallar för företagets "back rooms" (personalresturanger, tryckservice, etc) inte kan attrahera företagets bästa medarbetare. Istället anser han att man bör göra dessa till någon annans "front room", de vill säga överlåta sådana aktiviteter till företag som specialiserat sig på företagstjänster och som känner ett ansvar för att ge god kundservice.

Sammanfattning
Den sammantagna bilden är att Jack Welch har haft en speciell förmåga att spela olika roller som till sammans byggt upp en mer helhetlig roll som en framgångsrik förändringsledare. Att i sin helhet kopiera Jack Welch's ledarstil låter sig knappast göras, men han kan användas som inspirationskälla av företagsledare som i grunden vill påverka hur det egna företaget fungerar genom att arbeta som strateg, entreprenör, kommunikatör, ledare och personalchef. Den kanske mest centrala lärdomen från Jack Welch ledargärning är att det finns inte ett enda recept som leder till framgång inom företagsledning ,utan det gäller att utforma en välavvägd meny som är attraktiv både för kunder och medarbetare.


Stefan Tengblad

För mer läsning: Jack. Straight from the gut. Jack Welch with John Byrne, Warner Business Book, 2001.
Läs gärna GMI:s recension av boken.