Visionen om bättre fungerande organisationer

Vår värld befinner sig i en gigantisk omvälvningsprocess. Teknikutvecklingen är explosionsartad. Globaliseringen är ett faktum. Kraven på medarbetare och ledare ökar. När det gäller ledarskapet ser vi ett antal väsentliga tendenser

Om att utveckla verksamheter och dess medarbetare

De uppdrag vi genomför baseras på en holistisk och systemteoretisk grund - där de för uppdragets och organisations olika huvudaspekter hela tiden belyses. Av detta skäl väljer vi också de konsulter - oftast med kompletterande kompetenser - som skall ingå så att de tillsammans kan ge denna helhetsbelysning.
De uppdrag vi genomför är alltid på olika sätt unika. Uppdragsgivarens utgångsläge, ambition och målsättning varierar i omfattande grad. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta oss in i uppdragsgivarens och deltagarnas situation och upplägget - inte minst valet av lämpliga konsulter - anpassas därefter. Även under genomförandet sätter vi en stor vikt vid att vara följsamma och har hela tiden avstämningar med uppdragsgivaren för att uppdraget skall genomföras med så stor professionalism och upplevas hamna så rätt som möjligt.