Res Pyramiderna

Östen Ohlsson och Björn Rombach

Nyligen utkommen på bokhandelsdiskarna är den välskrivna och underhållande boken "Res Pyramiderna". Författare är två forskare vid Göteborgs universitet, Östen Ohlsson och Björn Rombach. Boken kan ses som en stridsskrift mot förhärskande föreställningar om hur man åstadkommer effektivitet i organisationer. Titeln anspelar på Jan Carlzons klassiker "Riv Pyramiderna", Sveriges genom tiderna mest sålda managementbok (mer än 100.000 exemplar). Men egentligen är titeln missvisande, något alternativt sätt för att uppnå effektiva organisationer presenteras inte. Titlar som "Riv ej pyramiderna" eller "Om platta organisationers nackdelar" är mer rättvisande, om än inte lika publikfriande.

Inledningsvis analyserar Ohlsson och Rombach de vanligaste argumenten för behovet av administrativa reformer i syfte att skingra flera myter som de anser utgör hinder för meningsfullt tänkande: 1) Att omvärlden förändras i allt snabbare takt, 2) att samhället blir alltmer komplext och 3) allt mer kunskapsintensivt. Att detta inte är några generella sanningar blir man varse om i denna bok.

Författarna visar på:

Ohlsson & Rombach är generellt kritiska till försöken att "platta" organisationer genom att minska antalet personer i "pyramidens mitt", i huvudsak mellanchefer och stabsspecialister. I en platt organisation finns det få chefsnivåer och antalet underställda per chef många. "Plattningsförsöken" kombineras ofta med generella personalneddragningar och besparingar, en kombination som ofta visat sig ha allvarliga konsekvenser för organisationernas utvecklingsförmåga enligt författarna. En annan av bokens teser är att en platt organisation oftast inte är mindre hierarkisk än en hög pyramid utan istället mer centralistisk. Förmågan till ömsesidig kommunikation försvåras när budbärarna (mellancheferna) blir färre. Kommunikationen blir mer standardiserad och enkelriktad.

Innehållet i "Res pyramiderna" är huvudsakligen en analys av strukturella egenskaper inom organisationer såsom relationen mellan över- och underordnade organ och andra apsekter av företagens styrfunktioner. Någon egentlig diskussion om arbetsprocesser och arbetsorganisatoriska förändringar förs inte, vilket kan upplevas som en brist.

För de läsare som uppskattar lite mer filosofiska och teoretiska resonemang kring organisationer och deras funktionssätt kommer förmodligen få en stor behållning av denna bok, som innehåller rikhaltig kunskap presenterade med hjälp av illustrativa exempel. Läsare som efterlyser mer praktisk vägledning kan dock uppleva ett överskott av organisationsteoretiska resonemang. Ibland ger sig författarna själva ut på stickspår; varför får t ex Volvo rådet att lägga ut sin slutmontering av personbilar till fristående leverantörer? Behöver Volvo tillplattas?

Ohlsson & Rombach stöder sig på Herbert Simon och dennes klassiska arbete "Administrative Behavior" när de konstaterar att generella managementprinciper ofta är inkonsistenta och motsägelsefulla. Ett exempel är att man vid decentraliseringsreformer ofta samtidigt försöker åstadkomma mindre organisatoriska enheter och färre hierarkiska nivåer. Mycket av Ohlsson & Rombach's kritik är välgrundad. Men analysen blir liksom Simons lite väl centralistisk. Ett grundläggande antagande är att utveckling och förändring i huvudsak behöver vara en uppgift för centrala instanser. Operativa enheters förmåga till organisk anpassning blir underskattad liksom den utvecklingskraft som genereras genom medarbetares engagemang och kreativitet. Analysen kan leda till en ofruktbar utmaning av den arbetsorganisatoriska utveckling som har skett under de senaste decennierna om den tolkas bokstavligt.

Man bör dock inte, såsom även författarna påpekar, läsa "Res Pyramiderna" som en "how to"-bok för framgångsrik organisering. Boken styrka ligger i dess övertygande kritik av halvsanningar och vanföreställningar som har nått bred acceptans. Metoden att fråga sig "kan det inte det lika gärna vara tvärtom" avslöjar vilken lös grund som mycken managementlitteratur vilar på. Syftet med boken är att stimulera läsarnas förmåga att tänka själv och granska exempelvis konsulters och managementguruers idéer på basis av sina egna erfarenheter. Detta är ett mycket vällovligt syfte och Ohlson & Rombach tar oss en ganska god bit på den vägen.

Sammantaget är "Res Pyramiderna " en uppfriskande bok. Även om man inte alltid håller med författarnas slutsatser så får man sig en nyttig intellektuell omruskning.

PS: En anekdot i boken som säger en hel del om vårt (svenska) sätt att organisera - modernt och trendkänsligt, men ibland inte så förnuftigt:

Det danska postverket undviker att skaffa ny och dyrbar utrustning innan det har utprovats av det svenska postverket: "Sorteringsmaskiner som i stället för att sortera posten river breven i småbitar kan svenskarna gott finjustera innan danskarna skaffar samma typ av apparater."