Stig Ottosson - Dynamisk Produktutveckling

Det är en komplicerad process att ta fram nya produkter och processer och att senare vidareutveckla dem. För bra resultat krävs bl.a. att användaren/användningen står i centrum under utvecklingen samt att höga krav tillfredsställs vad gäller funktionella och sensuella värden hos produkterna. Genom att tillämpa dynamiskt handlande, möjliggörs att på kortare tid nå användarvänliga lösningar än vad traditionella synsätt gör. Särskiljande är många små beslut och frihet från att följa strikta genomförandesteg.

I boken, som ingår i bokserien "Öka konkurrenskraften", behandlas ingående förutsättningarna för framgångsrik produktutveckling samt hur sådan verksamhet bör genomföras för framgång. Fokus i boken ligger på den tekniska genomförandeprocessen medan systerböckerna Dynamisk Innovationsverksamhet och Dynamisk Projektverksamhet behandlar den merkantila sidan respektive projektledning.

Boken bygger på författarens egna erfarenheter av innovativ produktutveckling under 20 år - bl.a. vid SKF Nya Produkter och i egen regi - samt som forskare och rådgivare i dynamisk produkt-, och företagsutveckling. Författaren kombinerar teori med praktik och är forskningsmässigt internationellt välpublicerad samt har egna patent. Ökad konkurrenskraft kan vinnas om dynamiskt synsätt används. Den dynamiska teorin utgår från industriell verklighet kopplad med experimentell forskning, sunt förnuft, tumregler och moderna fysikaliska teorier (bl.a kaosteorier och fjärilsteorin). I boken "Dynamisk produktutveckling" behandlas ingående förutsättningarna för framgångsrik produktutveckling (hård - och mjukvara). Främst beskrivs nyproduktutveckling och olika verktyg som kan användas. Boken används i flera högskoleutbildningar.