Läsvärda artiklar

 Genom GMIs starka koppling till de akademiska institutionerna har ett stort antal artiklar samlats genom åren. Här presenterar GMI ett urval av intressanta artiklar som genomlyst samtidsfrågor likväl som intressanta företeelser som starkt kommit att sätta avtryck på ledarskaps- och management områdena. Artiklarna kan användas för att förkovrar sig i en viss intressant fråga eller att få kunskap om en ny dagsaktuell företeelse eller att du bara söker dig tillbaka i historien och ser hur tankegångarna var när artiklarna skrevs.

 

 

De tio bästa managementböckerna genom tiderna

Den kanske främste managementkonsulten under den senaste 20-årsperioden Tom Peters har rankat de 10 managementböcker som han tycker är de mest framstående. Utveckling och inspiration presenterar hela listan med Peters motiveringar och kommenterar Peters urval.

>> Läs hela artikeln

Vad krävs det för att nå "toppen"?

Förklaringarna till varför vissa personer väljs till chefer men inte andra är många. I artikeln beskrivs olika orsaker som tillsammans ger en helhetlig bild över vad som avgör karriärframgång.

>> Läs hela artikeln

Att förena karriär med familj

En grundläggande orsak till varför kvinnor mer sällan når samma yrkesmässiga framgång som män är deras större åtaganden för familj och hushåll. En annan och inte lika uppmärksammad aspekt av problemet är att framgångsrika kvinnor ofta har tvingats att välja bort att skaffa barn. I USA har det senare förhållandet väckt stor debatt och i artikeln diskuteras karriärens konsekvenser för kvinnor och strategier för att både förändra och anpassa sig till de ojämlika förhållandena.

>> Läs hela artikeln

Att skapa starka varumärken genom medarbetarengagemang

Kring ett varumärke byggs det upp uppfattningar om egenskaper, kvalitet och status, och varumärkets prestige skänker prestige åt kunden. En person som kör en Rolls-Royce ses som mer betydelsefull och respektabel än en person som kör en SAAB eller en Skoda, allt annat lika. Det är därför inte förvånande att företag lägger ned stora resurser på att stärka sitt varumärke med tanke på att kunder är beredda att betala mycket mer för varumärken som de uppskattar eller har speciella immateriella egenskaper i förhållande till i övrigt jämförbara produkter.

>> Läs hela artikeln

Globaliseringens andra våg

Under de senaste decennierna har miljontals industriarbetstillfällen flyttats från västvärlden till lågkostnadsländer. Alltfler tjänstemanna- och kunskapsarbeten börjar nu också att flytta över gränserna, inte minst till asiatiska och östeuropeiska länder med god tillgång av välutbildad arbetskraft. Utveckling & inspiration diskuterar konsekvenser av globaliseringens andra våg.

>> Läs hela artikeln

Effekterna av den 11 september!

Det är påfallande hur mycket som har förändrats på ett enda år efter terrordåden i USA. Dels rör det sig om nya fenomen som rädslan för terrorism och nya krig i mellersta östern, men dels även om ekonomiska och sociala förändringar som pekar mot att vi har gått i en ny era. Det finns till exempel flera tecken som tyder på att det har börjat att ske en förskjutning bort från tilltron till en relativt oreglerad kapitalism till en starkare ställning för den politiska sektorn.

>> Läs hela artikeln

Kostnadskris eller kompetensbrist?

Under de senaste 30 åren har Sveriges välstånd i förhållande till övriga Västeuropa försämrats. Vilka orsaker ligger bakom den relativa tillbakagången? Utveckling och inspiration försöker finna förklaringar även bortom politikens område. Förtjänade vi verkligen vår tätposition i början av 70-talet och vad kan göras för att återvinna förlorad mark ?

>> Läs hela artikeln

 

Att bli ett kundorienterat företag

Många organisationer lägger ned stora resurser på arbete med kundorientering, det vill säga att på ett bättre sätt kunna tillfredsställa kundupplevda behov. Men hur skall man gå tillväga för att skapa kundorientering? Och vilka är fallgroparna? Aktuell forskning har intressanta svar att ge.

>> Läs hela artikeln

Förändringsledarens fem roller

Nyligen lämnade Jack Welch VD-stolen för General Electric efter 20 mycket framgångsrika år. I samband med detta utgav han en memoarbok (se bokhörnan för en recension) där han ingående beskriver hur han arbetat som VD. I boken framträder fem roller för förändringsledarskap.

>> Läs hela artikeln

Ledarskapets megatrender

I artikeln presenteras en unik undersökning om hur VD-ar i större företag använder sin tid. VD-arnas tidsanvändning används sedan för att visa på hur ledarskap håller på att anpassas till en globaliserad, decentraliserad och individualiserad tidsålder.

>> Läs hela artikeln

Sju företagsledare som förändrade Sverige

Vilka har varit de mest inflytelserika företagsledarna under de senaste 30 åren? GMI vill framhålla sju personer som särskilt betydelsefulla. De flesta är civilekonomer som valt en egen väg.

>> Läs hela artikeln