The art of management

Begreppet Management härstammar både från franskan likväl som från latinet och är till sin grundbetydelse betydligt starkare kopplad till praktisk kunskap (art) än till vetenskap (science) - "konsten att föra och leda" eller "att leda vid handen".

Management är mer omfattande än vad man normalt inkluderar inom området ledarskap och brukar definineras som "processen att leda och styra hela eller delar av en organisations tillgångar" dvs personalen likväl som hantering av de ekonomiska, materiella, intellektuella och/eller immateriella resurserna i en organisation.

Managementområdet vilar idag mer på beprövad erfarenhet än på vetenskaplig grund. Men erfarenehterna är många och gamla - sannolikt sträcker de sig lika långt tillbaka i tiden som mänskligheten själv. Lika länge som det funnits behov av att organisera och leda en verksamhet för ett ändamål, lika länge har olika former av managemnet tillämpats.

Spåren är också rikliga, inte alltid tydliga men de finns där. Vi hittar dem hos egyptsierna, i gamla testamentes beskrivning av hur Moses kom att dela upp sitt ledarskap - det vi idag brukar kalla delegering. Genom århundraden kan man följa utvecklingen, läsvärt är exempelvis

I modern tid exploderar området i en aldrig sinande mängd av mer eller mindre läsvärd litteratur. Men, det går att urskilja bestående guldkorn vilket bla. beskrivs i artikeln "De tio bästa managementböckerna genom tiderna".

Mer systematisk forskning om management och ledarskap uppkom först på 1900-talet. När det gäller ledarskapet brukar forskningen indelas i fyra delområden

GMI skapades för att vara en bro mellan det praktiska och det akademiska mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. Många av våra samarbetspartners bedriver själva forskning inom områden med nära koppling till management och ledarskap. I de efterföljande avsnitten presenterar vi lite av den litteratur som några av dessa författat samt tips på relevanta böcker och artiklar inom området. Tanken är att ge tips om, inspireration till och viss vägledning in i managementområdet.