Öppna program för privat sektorÖppna program för privat sektorInterna uppdragÖppna program för offentlig sektorÖppna program för offentlig sektor

Ledarutveckling och verksamhetsstöd

 

GMI har arbetat med ledarutveckling i 28 års tid.                 1000-tals ledare har deltagit i våra ledarutvecklingsprogram.

Genom de år vi bedrivit ledarutveckling har framförallt två huvudprinciper varit vägledande.

1. Vi vill genom våra ledarutvecklingsprogram få en verklig och varaktig förändring till stånd. För att åstadkomma en reell och effektiv utveckling måste ledarutveckling och verksamhetsstyrning hanteras parallellt.

2. Vi vill utmana deltagarna och lyfta deras kompetens över den nivå som den samlade gruppen utgör. Deltagarnas egen erfarenhet och kompetens kompletteras och utmanas alltid av experter och handledare som är de bästa inom sina respektive kompetensområden.

Ledarutveckling innebär vidare att vi alltid arbetar med tre kompletterande komponenter: verksamhet, grupp och individ. Verksamhetens struktur och processer utgör alltid ramarna för de individer som är verksamma där och därför måste dessa tre huvudkomponenter samordnas och synkroniseras för att verklig och ändamålsenlig utveckling skall kunna ske.  

GMI har under åren arbetat med

Oberoende av uppdragets karaktär är det alltid vår ambition är att tillsammans med våra uppdragsgivare åstadkomma verklig, positiv och varaktig utveckling

.... och vara en stark och seriös resurs..... för dem som lär...Pro Discentibus